Logowanie
 
Załóż konto|Zapomniałem hasło
Aktualności
Telepraca - specyfika zatrudnienia na odległość
3 września 2015 | 09:56
prof. dr hab. Andrzej Marian Świątkowski Tendencja... więcej »
Telepraca- więcej wysiłku niż korzyści?
2 września 2015 | 09:28
Odwieczną bolączką pracodawców jest znalezienie odpowiedzi na... więcej »
Praca w call center: fakty i mity
1 września 2015 | 09:49
Czy to prawda, że w call center zarabia się kilka... więcej »
Newsletter

Regulamin

Regulamin portalu e-personel

Art. 1. Zakres regulacji
Niniejszy regulamin wydaje się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.), określa zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania z Serwisu oraz zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych, jak i prawnych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zasady wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczonych usług drogą elektroniczną.

Art. 2. Definicje
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Usługodawcy – rozumie się przez to zespół epersonel.pl z siedzibą w Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno – Społecznych „TWIKS”
 2. Usługobiorcy – rozumie się przez to osoby fizyczne, prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej korzystające z usług serwisu e-personel.pl w szczególności pracowników poszukujących pracy przez umieszczenie swojego CV, jak i pracodawców poszukujących pracowników przez przeglądanie zgromadzonych profili.
 3. Usłudze – rozumie się przez to świadczenia usługodawcy realizowane w drodze elektronicznej na rzecz usługobiorców w oparciu o niniejszy regulamin
 4. Pracowniku – rozumie się przez to zarejestrowanego usługobiorcę korzystającego z serwisu w celu poszukiwania ofert zatrudnienia w formie telepracy
 5. Pracodawcy – rozumie się przez to zarejestrowanego usługobiorcę korzystającego z serwisu w celu poszukiwania pracowników na zasadzie telepracy
 6. Serwisie – rozumie się przez to portal internetowy należący do usługodawcy zamieszczony pod adresem http://www.ePersonel.pl
 7. Rejestracji - rozumie się przez to wypełnienie formularza rejestrowego przez użytkownika w celu uzyskania dostępu do usług usługodawcy
 8. Profilu – rozumie się przez to indywidualnie przypisaną nazwę Usługobiorcy zabezpieczoną hasłem zawierający dane dotyczące Usługobiorcy uszeregowane w określonych kategoriach.
 9. CV – rozumie się przez to automatycznie wygenerowany na podstawie wypełnionego formularza rejestracyjnego i profilu Usługobiorcy życiorys będący udostępnianym w ramach świadczenia usług.

Art. 3. Rejestracja, zawarcie umowy
W razie korzystania z usług niewymagających rejestracji zawarcie umowy następuje przez samo przystąpienie Usługobiorcy do korzystania z Serwisu.

W przypadku Usług wymagających zarejestrowania się w Serwisie warunkiem zawarcia umowy jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego. Wysłanie przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z zawarciem umowy z Usługodawcą.

Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny lub przystępując do korzystania z usług po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu oświadcza, że:
 1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
 2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

Po prawidłowej rejestracji Usługodawca tworzy dla Usługobiorcy indywidualny profil będący oznaczony wskazaną przez Usługobiorcę nazwą (loginem) i zabezpieczony hasłem. Profil jednocześnie stanowi adres poczty elektronicznej i identyfikator Usługobiorcy. Nazwa i hasło nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich udostępnienia ponosi Usługobiorca.

Usługodawca może odmówić rejestracji i utworzenia profilu w szczególności jeżeli poweźmie wątpliwości co do prawdziwości podanych danych, celu rejestracji lub gdy stwierdzi naruszenie regulaminu.

Usługobiorca w każdym czasie może zmienić lub usunąć dane udostępnione podczas rejestracji. Ponadto zobowiązany jest do aktualizacji danych tak, aby odpowiadały stanowi faktycznemu. W każdym czasie Usługobiorca może usunąć profil po kontakcie z Usługodawcą.


Art. 4. Zakres usług i wymagania techniczne
W ramach świadczonych usług Usługodawca umożliwia Usługobiorcom:
 1. Tworzenie profili Pracowników w szczególności generowanie CV
 2. Tworzenie profili Pracodawców w szczególności udostępnianie miejsca na ich oferty telepracy
 3. Przeglądanie profili innych usługobiorców
 4. Udostępnianie profili Pracowników Pracodawcom dla celów prowadzonego postępowania rekrutacyjnego

Usługi ze względów technicznych są świadczone Usługobiorcom, którzy posiadają połączenie z siecią publiczną Internet oraz posiadają przeglądarkę (program komputerowy) umożliwiający obsługę dokumentów HTML.

Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Usługobiorcę Usług nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia konta. Jeżeli konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

Art. 5. Prawa i obowiązki Usługodawcy
Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną nieodpłatnie.

Usługodawca zapewnia w miarę możliwości stałe i nieprzerwane funkcjonowanie serwisu. Niemniej jednak zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu, wysyłania na adresy elektroniczne Usługobiorców komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usług.

Usługodawca ma prawo zablokować bądź usunąć profil naruszający przepisy prawa, zasady współżycia gospodarczego, porządek publiczny, dobre obyczaje lub uzasadniony interes pozostałych Usługobiorców. Usługodawca usuwa profil jeżeli stwierdzi naruszenie regulaminu.

Usługodawca uniemożliwia rejestrację nowych Usługobiorców przy użyciu danych już zarejestrowanych Usługobiorców.

Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest możliwe jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


Art. 6. Ochrona danych osobowych
Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym Usługobiorcy formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

Szczegółowy zakres obowiązków Usługodawcy i Usługobiorcy względem przetwarzanych danych osobowych reguluje stosowna polityka prywatności.

Art. 7. Prawa i obowiązki Usługobiorcy
Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Serwisie w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy lub pozostałych Usługobiorców.

Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z celem zawartej umowy, w szczególności w celu innym niż poszukiwanie ofert zatrudnienia poprzez telepracę.

Usługobiorca ma prawo korzystać z Serwisu w sposób przewidziany regulaminem.

Art. 8. Odpowiedzialność
Usługodawca lub Usługobiorca ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe z winy umyślnej wobec siebie nawzajem lub osób trzecich w wyniku niewykonania albo nienależytego wykonania obowiązków wynikających z zawartej umowy lub regulaminu. Nie ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niewykonania albo nienależytego wykonania obowiązków będących następstwem okoliczności za które Usługodawca lub Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działanie którejś ze stron).

Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
 1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
 2. informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Usługobiorców,
 3. utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, id.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
 4. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),
 5. podania przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta,
 6. nieprzestrzegania przez Usługobiorców warunków Regulaminu.

Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do tych danych.

Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane w Serwisie przez Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż www.e-personel.pl, do których linki zawarto w Serwisie.

Art. 9. Zmiana i rozwiązanie umowy

Usługobiorca ma prawo w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług poprzez usunięcie profilu.

Usługodawca ma prawo w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług następujących przypadkach:
 1. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
 2. umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
 3. wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,
 4. otrzymywania przez Usługodawcę informacji uniemożliwiających dalsze świadczenie usług.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wskutek naruszenia Regulaminu.

Art. 10. Postępowanie reklamacyjne
Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 1. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),
 2. przedmiot reklamacji,
 3. okoliczności uzasadniające reklamację.
Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: info@epersonel.pl wpisując w temacie wiadomości: „reklamacja”.

Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

Art. 11. Postanowienia końcowe
Regulamin wchodzi w życie z dniem: 01.01.2011

Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę drogą elektroniczną. Zmiana regulaminu jest przesłanką uzasadniającą rozwiązanie umowy bez wypowiedzeń. O rozwiązaniu jej Usługobiorca jest zobowiązany powiadomić Usługodawcę.

Spory powstałe na tle niniejszego regulaminu bądź w skutek świadczenia usług rozstrzyga właściwy sąd powszechny RP na podstawie prawa polskiego.

W zakresie nieunormowany zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustaw szczegółowych.

Polityka prywatności serwisu stanowi załącznik niniejszego regulaminu i jest jego integralną częścią.